Algemene voorwaarden

What the Tech?!?! MTW Series: WRAITH Aero Stock Installation

Privacy Verklaring

PrivacyverklaringPrivacyverklaringIn deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijkdat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 25 november 2018
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
-duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;-het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;-je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;-wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;-passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;-jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch 06 14171591Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17:00 uurE-mail via het contactformulier op onze websitePost: Airsoft Trade CenterMuntmeester 1905406 BH Uden
Gebruik van persoonsgegevensBij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.
PersoonsgegevensAfhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulierVoornaamAchternaamAdres (straat, postcode, plaats, land)e-mailadresNABV nummer
technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites.
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):-gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.-om onze websites te verbeteren.
Google AnalyticsWij gebruiken Google Analytics om onze service en de gebruikerservaring te kunnen optimaliseren en om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt (bijvoorbeeld: hoeveel tijd besteden gebruikers aan welke pagina’s en via welke weg komen bezoekers op onze website). Dit stelt ons in staat om de service te blijven verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en de apparaten (zoals IP-adres (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), apparaat type, browserinformatie, locatie (plaats), demografie, interesses).
Verzamelde gegevens worden in Google Analytics automatisch verwijderd na 26 maanden. Wij hebben ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. IP-gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
Verstrekking aan derdenWij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Bij verdachte aanbiedingen/ transacties zullen wij direct de advertentie verwijderen en aangifte doen bij de politie. 
Beveiligen en bewarenWij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat detoegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar.
Websites van derdenDeze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van dedesbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
MinimumleeftijdOm gebruik te maken van onze diensten op onze website dien je 18 jaar of ouder te zijn. 
Wijzigingen in deze privacyverklaringWij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.
Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.
Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevensWanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 2 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.Telefonisch 06 14171591Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17:00 uurE-mail via het contactformulier op onze websitePost: Airsoft Trade CenterMuntmeester 1905406 BH Uden
Autoriteit PersoonsgegevensNatuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
InwerkingtredingDeze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

AANBOD VAN AIRSOFT PRODUCTEN DOOR EN VOOR NABV LEDEN

AANBOD PLATFORM VAN AIRSOFT PRODUCTEN DOOR EN VOOR NABV LEDEN
U dient een geldig NABV lidmaatschapsnummer te hebben om producten te mogen aanbieden en/of aanschaffen! Registreren is daarom noodzakelijk. Airsoft Trade Center heeft geen enkele bemoeienis met het aanbod van de producten en is niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele problemen bij de verkoop en aankoop van de geboden producten! Airsoft Trade Center biedt alleen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden gebruik van airsofttradecenter.com

Algemene regels

Airsofttradecenter.com is bedoeld als een platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Airsofttradecenter.com is NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Airsofttradecenter.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands en Belgisch recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Airsofttradecenter.com probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Airsofttradecenter.com is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Airsofttradecenter.com van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend
Airsofttradecenter.com is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert.

 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw airsofttradecenter.com advertentie. Airsofttradecenter.com heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Gebruik van airsofttradecenter.com

Het is u niet toegestaan de website van airsofttradecenter.com of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van airsofttradecenter.com, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels

Airsofttradecenter.com behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van airsofttradecenter.com in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van airsofttradecenter.com, onverminderd het recht van airsofttradecenter.com om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Airsofttradecenter.com kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder eventuele restitutie van het advertentietarief,
 • verwijdering van beoordeling(en),
 • schorsing van het account,
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland),
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • (gratis) advertenties met een website vermelding,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van com,
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan airsofttradecenter.com bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op airsofttradecenter.com. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

 

Misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.

 

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de airsofttradecenter.com beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:

-die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

-waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Image
facebook72 instagram72 email72
X